دوستان خود را به 919 دعوت کنید

دعوت از دوستان از امکانات پایه 919 است که به زودی تبدیل به ابزاری استراتژیک برای آن خواهد شد. بعد از تجربه خوب خود، دوستانتان را نیز معرفی کنید تا هر چه سریعتر بتوانیم به کاربران خدمات گسترده تری ارائه کنیم.